Polityka prywatności WRFiTV (w zakresie RODO)

WRFiTV w pełni szanuje prawo do prywatności Użytkowników strony www.wrfitv.edu.pl i gwarantuje im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.

Zapewniamy, iż obowiązujące w WRFiTV procedury ochrony danych osobowych spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i są w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 20 kwietnia 2019 roku wdrożono w WRFiTV wymagania dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Wykonując obowiązek opisany w art. 13 RODO, załączamy informacje dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych:

 1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Warsztaty Realizatora Filmowego i Telewizyjnego WRFiTV z siedzibą w Łodygowicach 34-325, ul. Muzykow 30, reprezentowany przez Dyrektora; Michała Szydłowskiego 

 2. W sprawie ochrony danych osobowych można się kontaktować z Administratorem za pośrednictwem inspektora ochrony danych osobowych e-mail: warsztaty@wrfitv.edu.pl

 3. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

 4. Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w celu: przesyłania branżowych informacji o aktualnościach dotyczących obecności polskiej kinematografii w kraju i na świecie, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna- art. 6 ust. 1 lit a RODO)

 5. Jak długo będziemy wykorzystywać dane?
  Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanego powyżej celu, tj. momentu wycofania zgody.

 6. Jakie mają Państwo prawa?
  a) prawo dostępu do danych osobowych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – w przypadku, gdy:
  – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail udostępnionym w pkt 1;

  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator (WRFiTV) naruszył przepisy o ochronie danych osobowych;

  Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.
   

 7. Komu przekazujemy Państwa dane?
  Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazywać:
  podmiotom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania informatyczne umożliwiające realizację umowy.
  Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
  Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najskuteczniejsze środki technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zastrzeżenia prawne

 1. Informujemy, że wszelka korespondencja kierowana do WRFiTV zawierająca: informacje o treści obraźliwej, wyrażającej pogróżki, szkalującej, wulgarnej, szkodliwej czy niedozwolonej oraz inne informacje naruszające wizerunek i dobro Instytutu mogą być upublicznione i zgłaszane do odpowiednich organów ścigania.
   

 2. Informujemy, że jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów, o których mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, opublikowanych na stronie internetowej www.wrfitv.edu.pl, w całości lub w części, w tym artykułów, zdjęć i materiałów wideo – wymaga pisemnej zgody WRFiTV.
   

 3. W związku z nowelizacją Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że w ramach serwisu internetowego WRFiTV stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny www.wrfitv.edu.pl bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików. Jednocześnie informujemy, że mogą Państwo w dowolnym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Informacja o plikach cookies

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Serwis www.wrfitv.edu.pl wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika oraz informacji o logowaniu.

Stosowane przez stronę www.wrfitv.edu.pl pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera Użytkownika w czasie kolejnej wizyty w Serwisie i mają jedynie ułatwiać korzystanie z Serwisu.

Serwis www.wrfitv.edu.pl wykorzystuje oraz umożliwia korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim (Google Analytics) w celach statystycznych.

To Użytkownik decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze. Może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall (zapora sieciowa). Może również usunąć zapisane do tej pory pliki cookies oraz zablokować usługę Google Analytics. Wyłączenie plików cookies może spowodować pewne niedogodności w korzystaniu z naszego serwisu.